Yalova Açık Arttırma ile Taşınmaz Satışı İlanı

yalova-acik-arttirma-ile-tasinmaz-satisi-ilani ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ’NDEN AÇIK ARTTIRMA İLE TAŞINMAZ SATIŞI İLANI

Yalova İli Çınarcık İlçesi Çınarcık Mah., Taşlimanı Mevkii, ada No 357, parsel No 4, Kat 2,
bağımsız bölüm 9 olan, 445,75 m² yüzölçümlü, 32000 / 450000 arsa paylı mesken niteliğindeki,
80,00 m² kullanım alanlı halen boş olan gayrimenkul 1.100.000,00 TL muhammen bedel ile açık
teklif, açık arttırma usulüyle satılacaktır.
İHALE GÜN, SAATİ VE YERİ: 17/07/2023 Pazartesi günü saat 11.00 – 11.30’da ÇYDD Genel
Merkezi’nde (Evliya Çelebi Mah. Şimal Sok. No: 10 Şişhane-Beyoğlu / İSTANBUL) açık teklif
– açık arttırma usulüyle satılacaktır. Satış gerçekleşmediği takdirde ikinci satış aynı
koşullarda, aynı yerde 24/07/2023 Pazartesi günü 11.00 – 11.30 arasında yapılacaktır.
1. Satış açık teklif, açık arttırma ile yapılacaktır. Satış bedeli nakit ödenecektir.
Muhammen bedel 1.100.000,00 TL’dir. Açık arttırmaya katılacakların, muhammen bedelin \% 5’i
Derneğin banka hesabına Türk parası veya döviz olarak yatırılacak nakdi teminat (Dernek banka
hesabına – YKB Etiler ÖBM IBAN TR 3900 0670 1000 0000 0100 2861 no.lu hesaba - yatırıldığına
ilişkin yetkili imzaları taşıyan dekontun açık arttırma öncesinde ibraz edilmesi kaydıyla) veya
Bankaların verecekleri kesin ve asgari altı ay süreyle geçerli teminat mektuplarını Derneğe
ibrazları.
2. Açık arttırmaya katılacaklar şartnameyi okuduklarını ve içeriğini kabul ettiklerini, taşınmazı
mahallen gördüklerini, halihazır durumuyla kabul ettiklerini, taşınmazla ilgili, tapu kaydı ve
takyidatları da dahil olmak üzere, her türlü bilgiye sahip olduklarını, bilahare Dernek’ten bunlardan
kaynaklı herhangi bir talepte bulunmayacaklarını ve bu şartlarla açık arttırmaya katılacaklarını
peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir. Taşınmazla ilgili yazılı belgeleri ve bilirkişi raporunu görmek
isteyen ve şartnameyi almak isteyen alıcılar ihale gününe kadar, saat 10.00 – 16.30 arasında
Dernek Genel Merkezinde görevli görevli Nihat Savaş’a başvurabilirler. Her türlü vergi, resim ve
harçlar şartnamede belirtildiği gibi alıcıya aittir.
3. Açık arttırma sonunda satış, İhale Komisyonu’nun ihale kararının, en geç 15 iş günü içinde ve
Yönetim Kurulu’nca onaylanması halinde kesinleşir. Açık arttırma ve satış Kamu İhale Kanunu ve
sair devlet ve kamu mevzuatı hükümlerine tabi olmayıp, Yönetim Kurulu yapılan ihaleyi onaylayıp
onaylamamakta tamamen serbesttir.
4. İhale kararının onaylanmasına dair Yönetim Kurulu kararı, onaylandığı günden itibaren en geç
yedi iş günü içerisinde üzerine ihale yapılana veya vekiline elden imzası alınmak suretiyle, mail
yoluyla ya da iadeli taahhütlü mektup ile bildirilir. İhale kararının iptali halinde de durum istekliye
aynı usulle bildirilir, ayrıca isteklinin muhafaza edilmekte olan teminatı iade olunur.
5. Yönetim Kurulu’nun satışı onaylaması halinde, isteklinin, onaylanan ihale kararının kendisine
bildirilmesini izleyen on iş günü içinde ihale bedelini nakit veya Dernek adına bloke çek halinde
Dernek veznesine veya Derneğin banka hesabına yatırması, yine istekliye ait bulunan vergi, resim
ve harçları yatırması ve diğer giderleri ödemesi gerekir. Bu mecburiyete uyulmadığı veya istekli
tarafından taşınmazın alınmasından vazgeçildiği takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya
gerek kalmaksızın ihale bozulur ve alınan teminatlar Derneğe gelir kaydedilir.
Dernek taşınmazlarının satışı Valilik Makamı’ndan alınacak yetki belgesi ile mümkün olduğundan,
alıcı satış bedelinin tamamını ödemiş olmakla birlikte bu belgenin alınması için gerekli olan süreyi
beklemeyi kabul ve taahhüt eder. Alıcı Dernek tarafından yapılacak yazılı bildirimden itibaren en
geç 10 gün içerisinde taşınmaz malı tapuda adına tescil ettirmek ve taşınmazı teslim almakla
yükümlüdür. Aksi takdirde alıcı, vukua gelecek zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle Dernek’ten
hiçbir talepte bulunamaz.
Açık arttırmaya katılmak isteyenlerin söz konusu gün ve saatte:
1. İmzalı şartname
2. Kimlik
3. Teminat dekontu veya mektubu ile Dernek Merkezinde hazır olmaları gerekir.


07.07.2023