BİZ KİMİZ?
Stratejiler
STRATEJİLER GM HEDEFLERİ ŞUBE HEDEFLERİ
Başta eğitim, kadın ve çocuk hakları, çevre ve Cumhuriyetimizin kazanımları olmak üzere, demokrasi, insan hakları ve hukuk ihlallerinde, sivil toplum lehine, yönetenler üzerinde baskı unsuru olmak... 1. Gündemi yakından takip edip, gündem doğrultusunda hızlı bir biçimde harekete geçmek.  Şubeleri zamanında bilgilendirmek. 1. GM'nin önerileri doğrultusunda hızlı bir biçimde organize olmak. GM'nin cevap istenen yazılarını süresi içide yanıtlamak.
2. Öncelikli konularda, kamuoyu yaratmaya yönelik, sempozyum, konferans, söyleşi, yarışma ve benzeri geniş  katılımlı etkinlikler düzenlemek 2. GM'nin öncelikleri doğrultusunda benzer etkinlikleri ait olduğu kuş grubunun veya yakın kuş gruplarının ortak etkinliği olarak düzenlemek. GM'nin etkinliklerine katılmak.
3. Kamuoyu yaratmaya yönelik olarak başta medya olmak üzere her mecrada daha fazla yer almak.                                                                                                                                      3.Yerel medya ile iyi ilişkiler geliştirerek kuş grubu ve şube etkinliklerinin yerel medyada yer almasını sağlamak.
4. Gerekli durumlarda, yasalar çerçevesinde gösteri  ve yürüyüş organize etmek veya üyesi olduğumuz platform vb. gruplarla ortak eylem; ses getirici ortak etkinlikler yapmak. 4. Kuş grupları ve şubeler olarak kendi bölgelerinde, GM ile ortak hareket ederek  ve eşgüdüm içinde kamuoyu yaratmaya yönelik benzer etkinlikler düzenlemek .
5. Yerel yönetimler, kent konseyleri, ulusal ve uluslararası  diğer STÖ'lerle  ilişkileri geliştirmek. Ortak projeler  yapmak. 5. Yerel yönetimler, kent konseyleri, ulusal ve uluslararası  diğer STÖ'lerle ilişkileri geliştirmek. GM onayını alarak ortak projeler yapmak.
6. GMÇB olarak Çevre – Doğa – Kültür mirasımızı korumak ve de başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyanın çevresel ve kültürel değerleri ile ilgili olarak karşı karşıya olduğu tehlikeler konusunda toplumu bilgilendirmek ve toplumda bilinç yaratmak. 6. Şubeler olarak Çevre – Doğa – Kültür mirasımızı korumak ve de başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyanın çevresel ve kültürel değerleri ile ilgili olarak karşı karşıya olduğu tehlikeler konusunda toplumu bilgilendirmek ve toplumda bilinç yaratmak.
7. Tüm şubelerde “Çevre Komisyonlarının” kurulmasını sağlamak ve şubelerin yaptığı çevre etkinliklerini desteklemek.  7. Çevre komisyonları kurmak, kendi bölgelerindeki çevreyle ilgili etkinliklere ve platformlara katılmak, üyelerini ve gençlerini bu konuda bilinçlendirici çalışmalar yapmak.
8. Çevre ve kültür mirasımızı koruma amacıyla her yıl belli tarihlerde yaptığımız etkinlikleri sürdürmek 8. Genel Merkez etkinliklerine katılım sağlamak. Genel Merkez etkinlikleri doğrultusunda etkinlikler düzenlemek. 
Görünürlüğümüzü artırmak; tanıtım etkinliklerimizi olanaklar elverdiğince,  her mecrada, ama en çok  sosyal medya üzerinden gerçekleştirmek, çok sayıda etkinlik yerine, az ya da ses getirici ortak etkinlikler yapmak. Yeni üye, gönüllü ve genç kazanmaya yönelik çalışmalar ile üyeler, gençler, sponsorlar, bursverenler ve destekçilerle iletişimi güçlendirmeye  yönelik halkla ilişkiler çalışmaları yapmak. 1. Kurumsal facebook ve web sayfalarını güncel tutmak ve daha fazla ziyaret edilmelerini sağlayacak yaratıcı fikirler geliştirmek. Facebook paylaşımını her yıl bir önceki yıla göre \%25 artırmak.  1. Sosyal Meydayı yönerge doğrultusunda güncel tutmak, Web sayfasını güncel tutmak, facebook için GM’yi yazı, resim video ile beslemek, görüş ve önerilerini GM ile paylaşmak. 
2. Reklam kampanyalarının en çok sosyal medya üzerinde olmak üzere her mecrada yaygınlaştırmak. Kampanya filmi ve diğer görsel malzemeyi şubelerle paylaşmak. 2.Yerel medyada kampanyaların yaygınlaştırılmasını sağlamak. GM'nin hazırlayıp şubelerle paylaştığı tanıtım amaçlı görsellerin (film, ilan, afiş, broşür vb.) yerel medya ve belediyelere ait tanıtım kanallarında yer almasını  sağlamak.                                                                          
3. Şubelerimizi, farklı amaçlara ve farklı iletişim kanallarına yönelik standart tanıtım malzemeleri  (broşür, cd, bayrak, flama, afiş, vb.) ile desteklemek.  3. Tanıtım malzemelerini  GM’nin belirlediği standartta yaptırmak.   
4. Özel gün kartları, not ve boyama defterleri, ajanda vb. gelir getirici tanıtım malzemeleri yaptırmak; bunların başta kurumsal web sitemiz olmak üzere farklı alanlardan  kitlelere ulaşmasını sağlamak. Benzer çalışmaları şubelerimize yaygınlaştıracak altyapıyı oluşturmak. 4. GM’nin gönderdiği tanıtım malzemelerini amaca uygun kullanmak. İktisadi işletme üzerinden yaptırılan tanıtım malzemelerinin satışına destek olmak. Şube tarafından yaptırılan malzemelerde kurumsal kimlik cd'sindeki esaslara ve GM’nin belirlediği formata uymak. 
5. Yıllık etkinlik takvimi hazırlayarak en geç şubat ayı sonuna kadar şubelerle paylaşmak. Takvimi web ve facebook sayfalarına koymak. 5. Şube ve kuş grubu etkinlik tarihlerini belirlerken  GM etkinliklerini dikkate almak.
6. Geniş katılımlı, ses getirici etkinlikler  düzenlemek, bunların medyada yer almasını sağlamak.  Kuş gruplarının ortak etkinlikler yapmalarını özendirmek, çalışmalarına destek vermek.                                                                                   6. Etkinliklere katılım ve yerel medyada yer almak konusunda GM'ye destek olmak. Şube etkinliklerinin yanı sıra  kuş grubu ortak etkinlikleri de düzenlemek.
7. Yeni üye, gönüllü ve genç kazanmaya yönelik olarak görsel ve basılı malzeme hazırlamak. Derneğimizin tanıtımını yapacak bir ekip oluşturmak. 7. GM ile eşgüdüm içinde şube veya kuş grubu olarak ortak üye tanıtım programları yapmak. GM'ye ekip oluşturma konusunda destek vermek.
8. Üyeler, gençler, sponsorlar, bursverenler ve destekçilerle iletişimi güçlendirmeye  yönelik halkla ilişkiler çalışmaları yapmak.  8. GM'nin yönlendirmeleri doğrultusunda kendi şubesinde veya ait olduğu kuş grubu ile benzer çalışmalar yapmak.
Genel Merkez ve şubelerimizin, ortak hedefler doğrultusunda birlikte hareket etme gücünü artırmak, ortak dili geliştirmek ve uygulamalarımızı standartlaştırmak. 1.Tüzük, üniversite burs, ilk ve ortaöğretim burs, saymanlık, çevre, iç eğitim, iç denetim, iktisadi işletme, sosyal medya, mezunlar, onur kurulu, kaynak geliştirme, tanıtım ve iletişim, eğitim sunumları, üye kimlik kartı uygulama esasları ve protokol örneklerini 2016 Şubat sonuna kadar; yazımı devam eden şubeler organizasyon ve koordinasyon, doküman yönetimi, eğitimevi, liseli gençlik, şube üye ve şube eğitim yönergeleriyle yazışma prosedürünü 2016 Mayıs sonuna kadar ortak portala yüklemek. "Mavi Dosya"yı belirtilen dokümanlarla güncellemek. Yönergeler doğrultusunda yapılacak pilot çalışmayı 2016 sonuna kadar bitirmek ve 2017'de şubelerimize yaygınlaştırmak. Çalışma raporlarının web üzerinden kaydedilmesi çalışmalarını 2016 Mayıs sonuna  kadar sonuçlandırmak. 1. Yönergelerin  şube yönetim kurulu üyeleriyle birim yöneticileri ve çalışanları tarafından okunup değerlendirilmesini, çalışmaların yönergeler doğrultusunda yapılmasını sağlamak. Yapılan çalışmaları denetlemek. "Mavi Dosya'nın güncel olarak tutulmasını sağlamak. Çalışma raporlarını belirlenen süre içinde sisteme girmek.
2. Kuş grubu yapılanmasının ve toplantılarının etkinliğini artırmak.  Kuş gruplarını ölçme ve değerlendirme ölçütlerini temel alan, hedef odaklı çalışmalar yapmaları için özendirmek. 2. Kuş grubu toplantılarına katılmak. Toplantıda alınan kararları şubelerindeki üyelere duyurmak ve kararlar doğrultusunda çalışmak. Belirlenecek hedeflerin ölçülebilir olmasına özen göstermek. Yapılan çalışmaları ölçüp değerlendirmek. Proje ve etkinlikler için form düzenlemek ve bunları dosyalamak.
3. GM Proje Biriimi'ni güçlendirerek  şubelerin proje çalışmalarına (proje geliştirme, planlama,  uygulama, kaynak yaratma, ödüle başvurma vb.) destek verebilmesini sağlamak. 2016'da temel ve ileri düzey proje eğitimleri  vermek.  Bu eğitimlerde başarı olanlar için eğitici eğitimleri vererek proje eğitmenleri yetiştirmek. Proje Birimi bünyesinde proje danışmanları ekibi oluşturmak.   3. Şube YK olarak GM'nin konuyla ilgili bilgilendirmelerini değerlendirmek, ilgili kişilere duyurmakı, bu kişileri coşkulandırmak, GM ile eşgüdüm içinde çalışmalarını sağlamak.                                                                                         GM'nin proje eğitimlerine kuş grupları çerçevesinde katılım sağlamak.
4. İç eğitimlerin sürekliliğini sağlamak üzere bölgesel eğitmenler yetiştirmek. Gereksinim duyulan konularda yeni eğitim programları oluşturmak.          4. Şubelerinde eğitmen olabilecek özellikte olan üyelerini GM’ye yönlendirmek. Eğitim programlarına katılımı artıracak yöntemler geliştirmek.
5. Şubelerimizin var olan  eğitim programlarından  gereksimi duyduklarını olanaklar çerçevesinde  karşılamak. Yönetim değişikliklerinde saymanlık ve yazmanlık eğitimleri verilmesini sağlamak.
Bilgisayar eğitimine gereksinim duyan şubelerimize destek olmak.                                                                                       Gençlerimize yönelik eğitim programları oluşturmak.
5. Gereksinim duyulması halinde var olan 7 eğitim programı için grup oluşturarak GM'yi bilgilendirmek.                                     Bilgisayar kullanımı konusundaki eksiklikleri tamamlamak. GM'den destek istemek.                                                         Gençlerimize yönelik eğitimlere gençlerin katılımını sağlamak.
6. İç denetim çalışmaları sonunda çıkan veriler doğrultusunda  şubelere destek vermek. Eğitimevleri ve yeni açılan şubelerde iç denetim yapmak. 6. İç denetimlerde, denetimin her aşamasında iç denetçilere destek olmak.
7. Öğrencilere yönelik anket çalışmasını sürdürmek. 7. Anket formlarını GM'nin istediği biçimde sisteme girmek.
8. Eğitimevleriyle ilgili eksik dokümanı tamamlamak.  8. Eğitimevi açacak şubelerin ve kuş gruplarının eylem planlarını,  konuyla ilgili doküman doğrultusunda hazırlaması. 
9. Eğitim sistemi verilerini kullanarak her yıl en az üç araştırma yapmak. 9. GM'nin yaptığı araştırmaları üyeler ve gençlerle paylaşmak. Bu verileri çeşitli çalışmalarda kullanmak.
Dernek genelinde, bilgisayar kullanımını yaygınlaştırmak,  teknolojinin olanaklarından daha fazla  yararlanarak haberleşme hızını artırmak. 1.Bilgi paylaşımının güncel olarak sağlanması için önlem almak, destek vermek.  1. Şube bilgisayarlarını her gün açmak. Facebook ve web sayfalarını günlük olarak izlemek. GMn’in istediği bilgi ve belgeleri belirtilen süre içinde göndermek. E-postaları en kısa sürede cevaplandırmak.
2. İç denetimler sonunda belirlenmiş  olan  bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinesi, projeksiyon, tarayıcı vb. eksiklikleri değerlendirerek bunları kendi olanaklarıyla sağlayamayan şubelere kuş grupları içinde veya GM'ce destek vermek. 2. Bu araç gerecin sağlanması için kaynak yaratmaya yönelik çalışmalar yapmak. Kuş grupları içinde olanakları kısıtlı olan şubelere destek vermek.
Kaynaklarımızı okul,  yurt, anasınıfı yerine, eğitim ve kültür evi projelerine yönlendirmek... 1. Eğitim ve kültürevlerinin sayısını artırmak, etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak, kaynak ve fonları bu projelere yönlendirmek için  GM eşgüdümünde oluşturulan çalışma grubunun elde ettiği verileri diğer eğitim evlerine yaygınlaştırmak.  1. Kuş grupları içinde eğitimevi ve kültürevi konusunda biribirlerine destek vermesi.
Kaynak ve fonların  bu projeye yönlendirilmesi.
2. Eğitimevlerini standart bir yapıya kavuşturmak. Ortak eğitim programları geliştirmek,  gönüllü havuzu oluşturmak.  2. Oluşturulan yapıya ve belirlenen standartlara uygun çalışmalar yapmak.
Burs uygulamalarımızı,  doğru seçim ve yönlendirmeyi destekleyecek, burs veren ve burs alan sürekliliğini sağlayacak şekilde geliştirmek 1. İlk-Ortaöğretim Burs Birimi  Ağustos ayının  sonuna kadar o yıl verilecek burs tutarını ve burs verme kriterlerindeki değişiklikleri GMYK onayından sonra şubelere duyurmak.                                                         Üniversite burs birimi her yıl ağustos ayı sonuna kadar o yıl verilecek bursların tutarının ne olacağını ve eğer varsa o yıl içinde öncelikli  burs verilmesi istenen disiplinleri ve  burs verme kriterlerindeki değişiklikleri  GMYK onayından sonra şubelere duyurmak.  1. Geçmiş dönem burs uygulamalarıyla ilgili önerilerinı  temmuz ayı sonunda GM burs birimlerine iletmek.                                                                                                         Genel Merkez’den gelen bilgiler doğrultusunda işlem yapmak. Belge ve bilgileri belirlenen süreler içinde göndermek.
2. İlk-ortaöğretim burs birimlerinin devam eden projelerle ilgili raporlarını her yıl ağustos ayının 15’ine kadar GMYK’ye iletmek. 2.  İlk-ortaöğretim projelerinin raporlarını haziran sonuna kadar GM'deki ilgili birime iletmek.
3. Üniversite burslarıyla ilgili farklı uygulamaları (burs tutarı, süresi, bursların verilmesi vb.) olabildiğince ortak bir zeminde birleştirmek için çalışma yapmak. 2016-2017  akademik yılı için belirlenen burs tutarının tüm şubelerde 10 ay ve aylık 200 TL olarak uygulanmasını sağlamak.                          3. Nisan ayında yapılacak kuş grubu toplantıları için  her şubenin  kendi yöresel durumu doğrultusunda 150 ile-200 TL (mümkünse 200 TL) ve 10 ay olarak burs tutarı ve süresini belirlemesi ve sonuçları kuş grubu toplantısına hazırlamak.  Kuş grubunda her şubenin belirlenen tutar ve süre doğrultusunda burs verebilmesi için çalışma yapmak.
4. Kuş gruplarından gelecek öneriler doğrultusunda üniversite burslarının  hangi alan ve üniversitelere verileceğini belirlemek.                                                                   4. Kuş grupları toplantısı için bursların hangi dal ve üniversitelere verileceği doğrultusunda çalışma yapmak.
5. 2016  Mayıs ayında şubelerin burs birimi sorumlularının katılımıyla GM'de strateji belirleme toplantısı yapmak. 5. GM'de yapılacak burs strateji toplantısına burs birimi sorumlularının katılmasını sağlamak.
6. 2016-2017 akademik yılı üniversite burs işlemleri için ( burs başvurusundan başlayarak bursların verilmesine kadar uzanan) zaman takvimi hazırlayıp şubelere göndermek.  6.  GM tarafından belirlenen zaman takvimi doğrultusunda hareket ederek evrak ve bilgileri belirlenen süreler içinde göndermek. Çalışmaları hazırlanan takvim doğrultusunda planlamak.
7 Konuyla ilgili şube görüşlerini alarak elektronik başvuru hazırlıklarını hızlandırmak.    7.  Burslu öğrencilere ödemelerin tümünün banka yoluyla yapılması için kuş gruplarında çalışma yapmak. 
8. Burslu öğrencilerin derneğimize kazandırılması için proje ve kurumsal iletişim birimleriyle ortaklaşa projeler geliştirmek. 8. Burslu öğrenciler ile şubelerin ilişkisini sağlayabilmek için öğrencilere yönelik (öğrencilerin de katkıda bulunacağı) projeler hazırlamak, GM projelerine destek vermek.
9. GM'de entegrasyonu sağlanan burs muhasebe programını şubelere yaygınlaştırmak.      9. Programla ilgili şube üye ve gençlerini bilgilendirmek.
10. Gençlik birimi olan şubelerin GM burs kontenjanlarını gözden geçirmek.Şubelerden gelecek öneriler doğrultusunda gençlik birimi olan şubelere olanaklar elverdiği ölçüde daha fazla burs vermek. 10. Gençlik birimi olan şubelere daha fazla burs kontenjanı verilmesi konusunu şube toplantılarında tartışmak ve kuş grubu toplantısına şube görüşlerini iletmek.
Çocuk Kulüplerinin, liseli ve üniversiteli gençlerin  sayısını ve etkinliğini artırmak, bu gruplara yönelik projeler geliştirmek.   1. GM, ÇGMB, şube gençlik birimlerinin eşgüdüm içinde çalışmalarını sağlamak.  1. Şube çalışmalarında gençlerin görüş ve önerilerini almak, desteklerini sağlamak.
2. Kurumsal gelişim, tanıtım ve iletişim, sosyal medya vb.  gruplarda ÇGMB ve mezunlar birimlerinden en az bir temsilcinin katılımını sağlamak.  2. GM'nin öncelikleri doğrultusunda benzer etkinlikleri ait olduğu kuş grubunun veya yakın kuş gruplarının ortak etkinliği olarak düzenlemek, GM'nin etkinliklerine katılmak.
3. Şubeleri üniversite gençlik birimi açmaları konusunda  desteklemek. Liseli gençlik için yönerge hazırlamak. 3. Kuş grubunda Gençlik birimi olmayan şubelere  destek vermek. Liseli gençlik için GM'ce hazırlanacak olan yönergeyi uygulamak.
4. Çocuk kulübü çalışmalarının sayısını ve etkinliğini artırmak 4. Çocuk kulübü olmayan şubelerde çocuk kulübü kurmak. 
5. Çalışmalarda etkin görev alan ve üye olan mezunların yönetime katılımlarını ve birimlerde sorumluluk almalarını sağlamak. 5. Çalışmalarda etkin görev alan ve üye olan  gençlerin yönetime katılımlarını ve birimlerde sorumluluk almalarını sağlamak.
6. Gençlere yönelik projelere öncelik vermek ve bu projeleri gençlerle gerçekleştirmek. 6. Gençlere yönelik projelere öncelik vermek ve bu projeleri gençlerle gerçekleştirmek.
7. Yılda bir kez GMYK ile  şube gençlik birimi kolaylaştırıcılarının ortak toplantı yapmasını sağlamak. 7. Şube gençlik birimi kolaylaştırıcısının ve şube gençlikten sorumlu YK temsilcisinin toplantıya katılmasını sağlamak.
8. Gençlere yönelik eğitim programları geliştirmek. Başta Çağdaş Gençlik Meclis üyeleri (asıl-yedek), şube kolaylaştırıcı ve  delegeleri olmak üzere tüm gençlerin bu eğitimleri almalarını sağlamak.                                                  8. Eğitim almaları konusunda gençleri özendirmek. 
9-MTB'nin  yürütmekte olduğu  projeleri geliştirmek. 9.Projelere destek vermek. 
10.Dernek burs alarak mezun olmuş kişilerin iletişim bilgilerini güncelleyerek şubelerle paylaşmak. 10. Kendi mezunlarına ulaşmak, bilgileri güncellemek, bilgileri GM'ye ulaştırmak v mezunlarla iletişim içinde olmak.
11. Mezunlarımızın Derneğe kazandırılmasına yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemek. 11. GM etkinliklerine şube mezunlarının katılımını sağlamak. Şube ve kuş grupları olarak mezunlara yönelik etkinlikler düzenlemek. Mezun öğrencilerin üye olmalarını sağlamak.