BİZ KİMİZ?
Tüzük


BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş Hükümleri

Kuruluş    
Madde  1:    Yasalar ve bu Ana Tüzük’ün hükümleri, amaçları doğrultusunda yönetilmek; çalışmalar yapmak üzere “ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ” adı altında bir dernek kurulmuştur. Derneğin kısa adı ÇYDD’dir.

Dernek, 04.09.1997 tarih ve 1997/9886 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernekler arasına alınmıştır.

Madde 2:  Derneğin Merkezi İstanbul’dadır. Gerekli görülen hallerde yasanın aradığı usul ve esaslar çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler  açılabilir.
 
Derneğin Amacı 
Madde 3: Derneğin amacı; Atatürk ilke ve devrimleri (Kemalizm) ile gerçekleşmiş olan hakların korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve çağdaş eğitim yolu ile çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşılmasıdır.

Çalışma İlkeleri    
Madde  4:
4.1.    Evrensel hukuk ilkeleri, Anayasa ve yasalar doğrultusunda evrensel insan haklarına saygılı; demokratik, laik bir toplum ve sosyal hukuk devleti düzeninin gerçekleştirilmesi, korunması ve geliştirilmesi
4.2.    Bireylerin hukuksal, siyasal, ekonomik, kültürel, toplumsal konumunun geliştirilmesi, tüm insan hakları ve özgürlüklerinden yararlanmalarının sağlanması
4.3.    Toplumda çevre bilincinin ve kültürel mirasımızla ilgili duyarlılığın artırılması ve çevre sorunlarıyla ilgilenilmesi
4.4.    Amaç doğrultusunda çocuklar ve gençlerin sosyal, kültürel ve bedensel gelişmelerinin sağlanması, sağlık sorunlarının çözümüne destek olunması
4.5.    Eğitimde fırsat eşitsizliğini gidermek amacıyla kız çocuklarının okullaştırılma oranının artırılmasının sağlanması
4.6.    Kadınların eğitimli ve meslek sahibi bireyler olmaları için çalışmalar yapılması
4.7.    Çağdaşlaşma ve eğitimde reform çalışmalarına öncülük edilmesi.
   
Çalışma Biçimi    
Madde  5: Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar:
5.1. Atatürk ilke ve devrimlerine tüm yönleriyle sahip çıkmak, onları tanıtmak ve bunların ışığında genç kuşakların bilimsel, çağdaş ve akılcı düşünce içinde yetişmelerini sağlamak;

5.2. Bu amaçla kültürel, ekonomik, sosyal ve sportif alanlarda bilimsel, eğitsel ve sanatsal etkinliklerde bulunmak, yarışmalar düzenlemek;

5.3. Derneğin amacıyla ilgili yasaları geliştirmek için öneriler hazırlamak, bu önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek, gelişmeleri kamuoyuna yansıtmak;

5.4. Okul, kurs, yuva, yurt, pansiyon, konukevi, eğitim ve kültürevi, kitaplık, kütüphane, çocuk ve gençlik kulüpleri ve benzeri eğitsel ve sosyal kuruluşlar, sportif etkinlikler için yerleşik alanlar, kamplar, tesisler kurmak ve bunları işletmek, vakıflar kurmak, burs vermek;
 5.5. Amacı doğrultusunda gazete, dergi, kitap, broşür ve benzeri 
yayınlar çıkarmak; 
5.6. Üyeler arasındaki ilişkileri ve dayanışmayı geliştirmek için lokal, huzurevi, dinlenme tesisi ve benzeri işletmeler kurmak ve işletmek, bu amacı gerçekleştirmek için taşınmaz edinmek;
5.7. Amacı doğrultusunda yarışmalar düzenlemek, ödüller vermek, anket 
ve benzeri araştırmaları yapmak ve yaptırmak;  
5.8. Balo, kermes, sergi, tiyatro, konser, gezi, eşya piyangosu ve benzeri gelir sağlayıcı sosyal etkinliklerde bulunmak;
5.9. Doğal afetler, savaş, terör, iş kazası ve şiddet mağdurlarına ve bu mağdurların çocuklarına, başta eğitim amaçlı olmak üzere gerekli çalışmaları yapmak, gerekli tesisleri kurmak,
5.10. İktisadi işletme kurmak;
5.11.Bütün bu amaçları gerçekleştirmek üzere il ve ilçelerde, belde ve köylerde şubeler ve temsilcilikler açmak, platformlar, çalışma kolları ve komisyonlar oluşturmak,
5.12.Yurtdışında şubeler ve temsilcilikler açmak, platformlar oluşturmak, benzer amaçlı dernek ya da kuruluşlara katılmak, bu kuruluş ya da kişilerle işbirliği yapmak; 
5.13. Derneğin amaç edindiği hizmetlerin tüm bireylerin yararına açık 
olarak gerçekleşmesini sağlamak. Bu alanlarla ilgili projeler üretmek.
    
Dernek Amblemi    
Madde 6:     Derneğin ambleminin renkleri ve şekli aşağıda gösterilmiştir:

 

Amblem altı sloganının amblemle birlikte kullanılması esastır. Ancak özel durumlarda amblem tek başına da kullanılabilir. Amblemin baskı rengi pantone reflex-blue-C’dir.
Koyu zemin üzerindeki kullanımlarda amblem dışında beyaz kontur (çizgi) bulunur. Slogan koyu zeminde beyaz, açık zeminde mavi kullanılır. Siyah zeminde amblemin zemin rengi siyah yazıları beyaz olur.

Dernek amblemi Dernek, Dernek Şubeleri ve Temsilcilikler tarafından aynen kullanılır. Yönetim Kurulunun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz, değiştirilemez ve amaç dışı kullanılamaz.

 


İKİNCİ BÖLÜM
Üyelik Hükümleri

Üyelik Koşulları    
Madde  7:
7.1.    Dernekler Kanunu’nun ve Türk Medeni Kanunu’nun öngördüğü koşullara göre yasal engeli bulunmayan, fiil ehliyetine sahip her “gerçek” kişi Derneğe üye olabilir.
7.2.    Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler üye alınabilirler.
7.3.    Onursal üyeler için Türkiye’de oturma şartı aranmaz.

Üyelik Türleri    
Madde  8:    Derneğin üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir:
8.1.    DERNEK ÜYESİ: Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülüğü üstlenmiş ve üyelik haklarından yararlanan üyedir. Üyenin hakları; gereken koşulları içermek kaydıyla her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmaktır. Yükümlülükleri ise oluşturulmuş ya da oluşturulacak çalışma birimlerine, etkinliklere ve genel kurul toplantılarına katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, Dernek amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gerekli çalışmaları yapmak ve toplumun Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı çağdaş, laik ve demokratik yapısını korumak ve geliştirmek için çalışmak,

8.2.    ONURSAL ÜYE: Derneğe, Derneğin amaç ve hizmet konularında uygun çalışmalarda bulunan, insanlığa, bilime ve topluma hizmet vermiş olan, Atatürk ilke ve devrimleri ile en genel anlamda insan haklarına, çağdaşlığa ve çevre bilincine gönül vermiş, toplumda sevgi ve saygı duyulan önder kişiler arasından, şube yönetim kurulu veya iki üyenin önerisi ve Dernek Yönetim Kurulunun kararı ile seçilen onursal nitelikteki üyedir. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Ödenti vermekle yükümlü değildirler.

8.3.    Dernek hizmetleri, üyeler ile Dernek projelerinde görev alan, çalışmalarına destek veren gönüllüler ile yürütülür.

Üyelik İşlemleri    
Madde  9:    Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir:
9.1. Üyelik başvurusu, en az bir üyenin önerisiyle yapılır. 

9.2.    Dernek üyesi olmak isteyen adaylar, Dernek amaç ve hizmet konuları ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını taşıdıklarını belirten Üyelik Bildirimi’ni doldurup şubeler kanalıyla Dernek Başkanlığına sunarlar. Şube yönetim kurulu, başvurusunu uygun gördüğü, üyelik önerilerini 30 gün içinde Dernek Yönetim Kuruluna gönderir. Üyelik  Dernek yönetim kurulunun onayıyla gerçekleşir. Üyelik kararının bildirilmesini izleyen en geç 2 ay içinde üye ödentisini ödemezse üyelik iptali işlemi başlatılır.
9.3.    Dernek Yönetim Kurulu, üyeleri aracılığı ile aday hakkında gereken araştırmayı yaptıktan sonra evrakın Derneğe geliş tarihinden başlamak üzere, adayın isteği ile ilgili kararını verir,  30 gün içinde sonucu başvuru sahibine iletilmek üzere yazı ile şubeye, şube de üyeye derhal bildirir.
9.4.    Dernek Yönetim Kurulunun, adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin        
olup hiçbir biçimde bir yere itiraz edilemez.

Üyeliğin Sona Erdirilmesi    
Madde 10: Üyelik, ölüm ve üyelikten ayrılma bildirimi ile sona erer. Her üye dilediği anda Şube’ye ya da Dernek Başkanlığı’na yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle Dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. Ancak, ayrılan üyenin mali sorumluluğu, yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedeninin oluşum tarihinde, diğerlerinin ise ayrılma bildiriminin yapıldığı çalışma döneminin sonunda biter ve kendilerinden ilişkili bulundukları çalışma döneminin tüm ödentileri alınır.

Ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları ödenmediği takdirde, Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

Üyelikten Çıkarılma    
Madde 11:     Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri:
11.1.    Derneklere üye olma hakkını yitiren ve Dernek Ana Tüzüğü hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranan üyeler, Dernek üyeliğinden çıkarılır.
11.2.    Üyelik ödentisini iki yıl üst üste ödemeyen üyeler için hiçbir uyarı ve bildirime gerek kalmaksızın çıkarılma işlemi uygulanır ve ilgili döneme ait ödenmeyen üyelik ödentilerinin 15 gün içinde yatırılması iadeli taahhütlü mektup ile istenir.

Üyelikten Çıkarılma İşlemleri ve İtiraz:
Madde 12 :
12.1. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin saptanması halinde üyelikten çıkarılma kararı, madde 11.1. için şube onur kurulunun görüşü alınarak, 11.2. için ise şube onur kurulunun görüşü alınmaksızın Şube Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Dernek Yönetim Kurulunca alınır, Şube Yönetim Kurulu’nca yazılı olarak üyeye bildirilir. 
    
12.2. Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere 15 gün içinde Şube ve Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz, ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

12.3. Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın genel kurulda reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu, üyenin kaydını siler. Çıkarılan üyenin genel kurul tarihinden başlamak üzere bir ay içinde alınan karara karşı mahkemeye başvurma hakkı saklıdır.

 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Derneğin Organları

Derneğin Organları    
Madde  13: Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:
13.1.  Dernek Genel Kurulu
13.2.  Dernek Yönetim Kurulu 
13.3.  Dernek Denetleme Kurulu
13.4,  Dernek Onur Kurulu

Genel Kurul    
Madde  14 :
14.1.    Dernek Genel Kurulu, her iki yılda bir, Mayıs ayı içinde olağan olarak Derneğin merkezinin bulunduğu yerde ya da Genel Kurul ya da Yönetim Kurulunun alacağı karara göre başka bir yerde yapılır.

14.2. Genel Kurul Derneğin en yetkili organıdır.

14.3.    Dernek Genel Kurulu delegeleri için her şube, en son genel kurullarında üye sayılarına göre ilk 100 üyeye kadar 2 delege;  100 üyeyi izleyen her 100’üncü üye tamamlandığında 1 delege daha seçer. Şubeler, üye sayılarına göre seçmiş oldukları asıl delege sayısı kadar yedek delege de seçerler, ancak delegelikten istifa, ölüm, üyelikten çıkma ve çıkarılma gibi durumlar ve başka bir şubeye üyelik nakli dışında şubeyi asıl delegeler temsil eder., Genel Başkan, Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri doğal delegedir.
 
Genel Kurul Çağrı Yöntemleri    
Madde  15 :
15.1.    Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak delegeler, en az 15 gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede, varsa Derneğin web sayfasında ilan edilmek; yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle duyurularak toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İki toplantı arasındaki süre yedi (7) günden az, altmış (60) günden fazla olamaz.

15.2.    Toplantı başka bir nedenle ertelenirse bu durum ertelenme nedenleri de belirtilerek toplantı duyurusunun yapıldığı şekilde ikinci bir ilanla duyurulur ve delegelere iletilmek üzere şubelere bildirilir. İkinci toplantının ertelenme tarihinden başlayarak en geç altmış (60) gün içinde yapılması zorunludur. Delegeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

15.3.    Dernek Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

 

Toplantı Yeter Sayısı    
Madde 16 :
16.1. Dernek Genel Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurul Delegelerinin salt çoğunluğu ile toplanır.

16.2. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan delege sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurulları asıl üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. 

Genel Kurul Toplantı İlkeleri    
Madde 17:
17.1. Dernek Genel Kurul Toplantıları, Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarih, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul çağrı yöntemleri 15’inci maddede belirtildiği gibidir.

17.1.    Dernek Genel Kuruluna katılacak delegeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler. İmzalanan listeye göre Genel Kurula katılan üye sayısı, toplantı ve karar yeter sayıları, Dernek Başkanı ile yazmanı tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

17.3. Toplantı, Başkan ya da görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyelerinden biri 
tarafından açılır.

17.4.    Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, iki başkan yardımcısı ve iki de yazman seçilir.

17.5. Toplantının yönetimi Divan Başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.

17.6. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.         
17.7. Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

17.8. Her delegenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

17.9. Genel Kurulda karar yeter sayısı, Genel Kurula katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak Ana Tüzük değişikliği ile Derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.  

Dernek Organlarına Aday Olabilme
Kural ve Yöntemleri    
Madde  18: 
    18.1. Dernek organlarına aday olmak isteyenler, en az iki yıllık Dernek üyesi olmak zorundadır.

18.2.    Siyasi partilerin genel merkezleri ile il ve ilçe yönetim, denetleme, onur kurullarında ve diğer yetkili organlarında il ve ilçe belediye meclislerinde, il genel meclislerine ve diğer yetkili organlarına aday olanlar ile bu organlara seçilenler, Derneğin yönetim, denetleme, onur kurullarında ve delege seçimlerinde aday olamazlar. Dernek organlarına seçilseler bile organlardaki görevleri kendiliğinden sona erer. Genel Kurulda organlara seçildikten sonra maddenin başında belirtilen kurum ve kurullarda yer alan Dernek organ üyelerinin de Dernekteki görevleri sona erer.

18.3.    Aday olmak isteyen üye, delege olsun olmasın Divan Başkanlığı’na yazılı başvuruda bulunur. Genel Kurulda hazır olmayan üye, kendi yazılı onayı olması koşuluyla başka bir üye tarafından aday gösterilebilir. 

18.4.    Şubelerin zorunlu organlarında asıl üye olarak görevli olanların, Dernek organlarından birine asıl ve yedek üye olarak seçilmeleri durumunda, şubedeki görevi sona erer.

18.5.    Seçimler blok liste veya tek tek aday olma yöntemi ile yapılır. Hangi yöntemin kullanılacağını Divan Başkanı Genel Kurulun oyuna sunar. Genel Kurul, blok liste yöntemini tercih etmişse ve birden fazla liste varsa seçim, blok listelerin oylanmasıyla yapılır. Seçim sonucunda en yüksek oyu alan liste seçilmiş olur. Tek liste varsa o liste oylanır. Genel Kurul tek tek oylamayı tercih etmişse (çarşaf liste) en yüksek oy alan adaydan itibaren organların asıl ve yedek üyeleri saptanır.


Olağanüstü Genel Kurul
Madde 19: Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmadığı ya da bir an önce görüşülmesinde yarar görülen önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

    19.1. Delegelerin 1/5’inin yazılı ve imzalı başvurusu,

19.2. Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda 2/3 oy çoğunluğu ile alacağı karar,

19.3. Denetleme Kurulunun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oybirliği kararı ile, 

19.4. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Olağan Genel Kurul Toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. Olağanüstü Genel Kurul sırasında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri    
Madde  20: Aşağıdaki konular Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır:
20.1.     Dernek organlarını seçmek,

20.2.     Dernek Tüzüğünü değiştirmek,

20.3.    Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarını görüşmek, Yönetim ve Denetleme Kurulunu ibra etmek,

20.4.    Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp olduğu gibi veya değiştirerek kabul etmek,

20.5.     Derneğe gerekli taşınır ve taşınmaz malların satın alınması, satılması ipotek edilmesi, veya ipoteğin çözülmesi, malların devredilmesi ve bağışlanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

20.6.     Derneğin uluslararası çalışmalarda bulunmasına, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara katılmasına ya da onlardan ayrılmasına karar vermek,

20.7.     Derneğin kapatılmasına (feshine) karar vermek,

20.8.     Yıllık ödenti tutarını saptamak,

20.9.    Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak,

20.10.     Derneğin amaçlarına benzer amaçlı, dernek, vakıf, üst birlik ve kuruluşları kurmak, bunlara katılmak veya  kurucu olarak katılmak, katılım payını belirleme ve ödeme konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,

20.11.    İlgili yasa ve yönetmeliklerde ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması öngörülen diğer görevleri yerine getirmek,

20.12.    Gerekli görüldüğünde yurt içinde il, ilçe, belde ve köyler ile yurt dışında da şubeler ve temsilcilikler açmak, tüzüğe aykırı faaliyet gösteren, güçsüz duruma düşen ya da çalışmayan şubelerin kapatılması gibi konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek. 

Oy Kullanma ve Karar Alma 
Yöntem ve Biçimleri    
 Madde  21:
    21.1. Dernek organlarının seçimi gizli oy ve açık sayımla yapılır. Tersine bir Genel Kurul kararı olmadıkça, diğer oylamalar (Seçim dışındaki oylamalar) açık olarak yapılır.

21.2. Tüzükte başkaca bir oran belirtilmemişse Genel Kurul kararları, katılan delegelerin çoğunluğu ile alınır. Ancak Derneğin dağılması ve Tüzük değişikliği ile ilgili kararlar 2/3 çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulu    
Madde  22:
    22.1. Yönetim Kurulu dokuz asıl, dokuz yedek üye olarak Genel Kurulca 
    seçilir. 

    22.2. Görev süresi seçimli iki genel kurul arasıdır. Asıl üyelerde boşalma 
    olduğunda yedek üyelerin altı gün içinde göreve çağrılması zorunludur.

22.3. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de göreve çağrılmasından sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. 

Yönetim Kurulunun Çalışma İlkeleri
Madde  23:
    23.1. Yönetim Kurulu ilk toplantısında, kendi arasından bir Genel Başkan, iki Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel Yazman ve bir Genel Sayman seçer.    
23.2. Genel Başkan Yardımcıları, Genel Yazman ve Genel Saymanın çalışma alan ve yetkilerini Yönetim Kurulu belirler. Genel Başkan Yönetim Kurulu adına derneği temsil eder, Yönetim Kuruluna başkanlık eder ve gerektiğinde Dernek adına demeç verir.

23.3. Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunuşu ile en az ayda bir kez, Dernek merkezinde önceden kararlaştırılan gün ve saatte çağrısız olarak toplanır.

    23.4. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

23.5. Özürsüz olarak üst üste üç ya da yılda toplam altı toplantıya gelmeyen üye, çekilmiş sayılır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri    
Madde  24: Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
24.1.     Derneği temsil etmek ya da bu konuda kendi üyelerinden bir ya da birkaçına yetki vermek,

24.2.     Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp Genel Kurula sunmak,

24.3.     Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine bildirmek,

24.4.     Dernek personelini atamak ve gerektiğinde işten çıkarmak,

24.5.     Genel Kurulu gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak,

24.6.    Derneğin, şube ve birimlerinin işleyişine ilişkin yönergeleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak,

24.7.    Dernek amacını gerçekleştirmek için gerekli kurulları kurmak, fonlar oluşturmak,

24.8.     Her türlü satın alma, satma ve harcama işlerini yapmak,

24.9.     Dernek Onur Kurulunun ve / veya Şube Yönetim Kurulunun görüşü alınarak Dernek Tüzüğüne aykırı hareket eden üyeyi üyelikten çıkarmak, üyeler hakkında Onur Kurulu Yönetmeliğinin disiplin ve yaptırım hükümlerini uygulamak,  

24.10.    Dernek çalışmalarının gerektirdiği durumlarda Dernek üyelerini görevlendirme kararı almak ve kişilerin yetkilerini saptamak,

24.11.    Genel Kurulda alınan kararları yürütmek,

24.12.    Dernek amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak ve bu doğrultuda alınan kararları uygulamak,

24.13.    Dernek adına basına ve kamuoyuna yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunma kararı almak,

24.14.    Şubeler arası ve Şube-Dernek iletişimini sağlamak amacı ile bölgesel düzeyde örgütlenme yönergeleri düzenlemek,

24.15.    Dernek Tüzüğünün, yasaların, içtüzüğün kısaca yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklerin kendisine verdiği işlevleri yerine getirmek,

24.16.    Ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek.

Denetleme Kurulu    
Madde  25:    
25.1. Denetleme Kurulu, Genel Kurulca Dernek üyeleri arasından seçilen beş 
asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Görev süresi seçimli iki genel kurul arasıdır.

    25.2. Asıl üyelerde boşalma olduğunda, yedek üyeler oy sıralamasına göre en 
        geç altı gün içinde göreve çağrılır.

Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri     
Madde  26:  Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
26.1. Derneğin amaç ve ilkelerine uygun çalışmalar yapılıp yapılmadığını denetlemek, 

26.2. Derneğin hesaplarını ve çalışmalarını, diledikleri zaman ya da en geç altı aylık aralıklarla incelemek ve sonuçlarını Yönetim Kuruluna bildirmek,

26.3.  Kesin hesap durumunu bir raporla Genel Kurula bildirmek,

26.4. Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırması için gerektiğinde Yönetim Kuruluna başvurmak, toplantı gerçekleşmezse yerel sulh hukuk hakimliğine başvurmak.

Onur Kurulu    
Madde 27:
27.1.    Onur Kurulu, Dernek üyeleri arasından Genel Kurulca seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Görev süresi seçimli iki genel kurul arasıdır.
    
27.2. Asıl üyelerde boşalma olduğunda, yedek üyeler oy sıralamasına göre en geç altı gün içinde göreve çağrılır.

Onur Kurulunun Görev ve Yetkileri    
Madde 28:  Onur Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

Yönetim Kurulunun yazılı sevk kararı üzerine, Dernek Tüzüğüne aykırı davrandığı ileri sürülen üyeyi, yazılı ve sözlü savunmasını alıp görüşünü ekleyerek gerektiğinde uyarı, kınama ya da çıkarma konusunda karar alınmak üzere Yönetim Kuruluna iletmek.

Üyenin sözlü veya yazılı savunma yapmaması halinde, tutanağa geçirilir ve imzalanır. Söz konusu olan üye gelmemişse veya imzalamaktan imtina ederse bu durum da tutanağı yazılır ve imzalanır.

Organlara Seçilenlerin ve Ayrılanların İdareye Bildirilmesi:
Madde 29:  Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen ya da ayrılan asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir. Yetkili organlara seçilenler ve ayrılanlar yasalar çerçevesinde mal beyanında bulunurlar.

Ara dönemlerde seçimli organlardaki üyelerde bir değişiklik olması halinde yukarıdaki işlemler onlar için de aynen uygulanır.

Derneğin İç Denetimi
Madde 30: Dernek, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından denetleneceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 31: Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

 

 

 

 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şubeler

Şube Organları    
Madde 32    :
    Şubelerin organları aşağıda gösterilmiştir.
32.1.    Şube Genel Kurulu
32.2.    Şube Yönetim Kurulu
32.3.    Şube Denetleme Kurulu
32.4.    Şube Onur Kurulu

Şube Genel Kurulu
Madde 33:
33.1. Şube olağan genel kurulu,  iki yılda bir en geç şubat ayı sonuna kadar, şubeye kayıtlı üyelerin katılımıyla yapılır. Yeni kurulan şubelerin ilk genel kurul toplantısında “şubat ayı” koşulu aranmaz.
    
33.2. Şube genel kurulu, Dernek Genel Kurulunun olağanüstü toplantı kural ve yöntemlerine uygun olarak olağanüstü toplanabilir.

33.3. Şube genel kuruluna Dernek Yönetim Kurulunca bir üye gözlemci olarak gönderilebilir.

33.4. Şube genel kurul toplantıları Dernekler Yasası ve Dernek Tüzüğündeki Genel Kurul hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

Şube Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri    
Madde 34 : 

34.1.    Şubelerin genel kurulu, şube yönetim kurulu, denetleme kurulu, onur kurulu ve Dernek Genel Kurul delegelerini seçer.

34.2.     Adaylar arasından yedi asıl, yedi yedek üyeyi şube yönetim kurulu; üç asıl, üç yedek üyeyi denetleme kurulu; üç asıl üç yedek üyeyi de onur kurulu için seçer.

34.3.     Şube yönetim kurulu önerilerini ve bütçe taslağını görüşür ve karara bağlar, 

34.4.    Yasalarda ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulda yapılacağı belirtilen diğer görevleri yerine getirir.

Şube Organlarına Aday Olabilme    
Kural ve Yöntemleri    
Madde 35: Şube yönetimine aday olmak isteyenler, en az altı aylık Dernek üyesi olmak ve şube çalışmalarında görev almak zorundadır. Nakil yoluyla başka şubeden gelen üyeler için toplam üyelik süresi esas alınır. Yeni kurulmuş ve ilk genel kurullarını yapacak olan şubelerde bu koşul aranmaz.

35.1 Siyasi partilerin genel merkezleri ile il ve ilçe yönetim, denetleme, onur kurullarında ve diğer yetkili organlarında il ve ilçe belediye meclislerinde, il genel meclislerinde ve diğer yetkili organlarına aday olanlar ile bu organlarda görev alanlar şubenin yönetim, denetleme, onur kurullarına ve delege seçiminde aday olamazlar. Şube organlarına seçilseler bile organlardaki görevleri kendiliğinden sona erer. Genel Kurulda organlara seçildikten sonra maddenin başında belirtilen kurum ve kurullarda yer alan şube üyelerinin de şubedeki görevleri sona erer.
       
35.2. Seçimler blok liste veya tek tek aday olma yöntemi ile yapılır. 
Hangi yöntemin kullanılacağını Divan Başkanı Genel Kurulun oyuna sunar. Genel Kurul blok liste yöntemini tercih etmişse seçim sonucunda en yüksek oyu alan liste seçilmiş olur.

Genel Kurul tek tek oylamayı tercih etmişse en yüksek oy alan adaydan itibaren organların asıl ve yedek üyeleri saptanır.


Şube Yönetim Kurulu    
Madde  36    :
36.1. Şube yönetim kurulu yedi asıl ve yedi yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir. Görev süresi seçimli iki genel kurul arasıdır. Kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman ve bir sayman seçer.

36.2. Dernek Genel Kurulu tarafından kurulmasına yetki verilen şubeler en geç altı ay içinde şube organlarını oluşturmak üzere genel kurullarını toplarlar.

36.3. Yönetim kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının hazır bulunuşu ile en az ayda bir kez, önceden kararlaştırılan yer, gün ve saatte çağrısız olarak toplanır.

    36.4. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

36.5. Özürsüz olarak üst üste üç ya da yılda toplam altı toplantıya gelmeyen üye çekilmiş sayılır. 

36.6. Şube yönetim kurulu tüm çalışmalarını Tüzük, Yönerge, Dernek Genel Kurulu ve Dernek Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür.

36.7. Şube yönetim kurulu, üyeliğe kabul edileceklerin listesini bir ay içinde Dernek Yönetim Kuruluna bildirmekle yükümlüdür.

36.8. Şube yönetim kurulu, Dernek Tüzüğüne aykırı hareket eden ve Dernekler Yasasına göre üyeliğini yitirme durumunda kalan üyeleri, şube onur kurulunun görüşünü alarak, gerektiğinde uyarı, kınama veya çıkarma konusunda karar almak üzere Dernek Yönetim Kuruluna gönderir.

 

 

Şube Denetleme Kurulu    
Madde  37 :
37.1. Şube denetleme kurulu, şube genel kurulunca üyeler arasından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi seçimli iki genel kurul arasıdır.

37.2. Dernek denetleme kurulunun işleyiş kuralları, şube denetleme kurulu için de geçerlidir.

Şube Onur Kurulu    
Madde  38    :  
38.1. Şube onur kurulu şube genel kurulunca üyeler arasından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi seçimli iki genel kurul arasıdır.

38.2. Şube yönetim kurulunun yazılı sevk kararı üzerine, Dernek Tüzüğüne aykırı hareket ettiği ileri sürülen üyelerin yazılı savunmasını alır, görüşünü ekleyerek şube yönetim kuruluna sunar.

38.3. Şube yönetim kurulu kendi görüşüyle birlikte öneriyi karar verilmesi için Dernek Yönetim Kuruluna iletir. Dernek Yönetim Kurulu Dernek Onur Kurulunun görüşünü alarak nihai kararını verir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mali Hükümler

Çalışma Dönemi ve Bütçe    
Madde  39    : Derneğin bütçesi, bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. 

    Bütçe yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.   

Derneğin Gelirleri    
Madde  40    : Derneğin gelir kaynakları aşağıda gösterilmiştir:

40.1.    Yıllık üye ödentileri: Dernek üyelerinin yıllık ödenti tutarı 2016 yılı için 50 (elli) TL’dir. Bu ödenti her Dernek Genel Kurulunda izleyen 2 yıl için yeniden belirlenir. Üyeler ödentilerini şubelerine yaparlar.
40.2.    Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
40.3.    Bağış ve yardımlar, kira gelirleri
40.4.    Vasiyetname ile yapılan bağışlar,
40.5.    Faiz vb. gelirler,
40.6.    Dernekçe yapılan yayınlardan, düzenlenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, yarışma, kermes ve festivallerden; konferans, sergi, etkinlik ve gezilerden elde edilen gelirler,
Dinlenme yeri, kitaplık, lokal ve tesislerin işletmesinden elde edilen gelirler,
40.7.     Yardım toplamayla ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak toplanan yardım ve bağışlar,
40.8.    Devletin, il özel idarelerinin ve yerel yönetimlerin bütçe ve fonlarından 
aktaracağı yardımlar,
40.9.    Dernek amacını gerçekleştirmek için Tüzüğün gerektirdiği her türlü çalışmadan elde edilecek gelirler.
40.10.    İktisadi İşletmelerden elde edilecek gelirler:

Yardım Kabul Edilecek ve Edilmeyecek Kuruluşlar
Madde 41: Dernek, siyasi partiler dışında işçi ve işveren sendikalarından, meslek kuruluşlarından ve benzer amaçlı dernek ve vakıflardan parasal yardım kabul edebilir ve adı geçen kuruluşlara parasal yardımda bulunabilir.

Gelir ve Gider Uygulamalarında Yöntem    
Madde 42: Derneğin gelir ve gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır:

42.1. Dernek gelirleri “alındı belgesi” ve banka dekontu ile toplanır. Bağış, yardım ve ödentiler Yönetim Kurulu asıl üyeleri tarafından alınır. Yönetim Kurulu asıl üyeleri dışında yetkilendirilen kişilere Yönetim Kurulu kararı ile yetki belgesi düzenlenir. Bu yetki belgesinin bir suretinin Dernekler İl Müdürlüğüne verilmesi zorunludur.

42.2. Giderlere ilişkin harcamalar karşılığında fatura, kasa fişi, satış fişi, serbest meslek makbuzu alınır. Belirtilen perakende gider belgelerinin alınamaması halinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir.

Defterler    
Madde  43    :
43.1. İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının ortaklaşa çıkaracağı yönetmelik hükümlerine göre gerekli defterler tutulur ve notere veya Dernekler İl Müdürlüğüne onaylatılır.    
    
43.2. Dernek Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulu bu defterlerin gereği gibi tutulmasından sorumludur.
    


ALTINCI BÖLÜM
Genel Hükümler

Ana Tüzük Değişikliği    
Madde  44    : 
44.1. Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Dernek Genel Kuruluna aittir. Görüşmelere başlanması için Dernek Genel Kurul toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk oranı uygulanır.
    
44.2. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu, toplantıya katılan üyelerin üçte ikisidir.

Derneğin Dağıtılması    
Madde  45    :
45.1. Dernek, özellikle dağıtma gündemli çağrılmış bulunan genel kurul üyelerinin en az üçte ikisinin bulunacağı olağanüstü genel kurulda toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu kararı ile dağıtılabilir.

45.2. İlk toplantıda 2/3 çoğunluk hazır bulunmadığı taktirde ikinci kez toplanmak üzere genel kurul üyeleri çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyelerin sayısı ne olursa olsun Derneğin dağıtılması konusu görüşülür. Ancak, dağıtma kararının hazır bulunan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu ile alınması zorunludur. 

45.3. Derneğin dağıtılması, Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.   
 
Malların Tasfiyesi    
Madde  46    :
46.1. Derneğin dağıtılmasına karar veren Genel Kurul, Dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir kurul seçer. Bu kurul, Dernek mallarını, alacak ve borçlarını saptar, alacaklarını tahsil edip borçlarını öder.

46.2. Geriye kalan taşınır ve taşınmaz mallar ile haklar Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı’na intikal eder. Şubenin tasfiyesi halinde şubeye ait taşınır mallar Derneğe intikal eder. 

46.3. Eğer bu vakıf ortadan kalkmış ise bunlar, Dernek Genel Kurul kararı ile Ana tüzükteki amaç ve hizmet konularını tamamen benimsemiş dernek ya da vakfa geçer.

Yabancı Dernek ve Kuruluşlarla İlişki
Madde  47    : Dernek, yasal bildirimlerde bulunmak koşuluyla, yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşların üyelerini Türkiye’ye çağırabilir ya da yabancı kuruluşların çağrılarına uyarak üyelerini ve temsilcilerini gönderebilir. 

Komisyonlar ve Çalışma Kolları    
Madde 48: Yönetim Kurulu, Derneğin amacına ulaşabilmesi için gerekli çalışmaları yapar. Bu bağlamda kurul ve birimler oluşturur.

Bildiri Yayımlanması
Madde 49    : Dernek, amaçlarını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren her 
konuda yasalar çerçevesinde bildiri ve benzer yayınlar çıkarır, imza kampanyaları ve basın toplantıları düzenler. Şubeler bu tür işlemler için Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayını alırlar. 
    


Hüküm Eksikliği    
Madde  50    : Bu ana tüzüğün uygulanması sırasında ortaya çıkacak hüküm eksikliklerinde Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yönetmelikler
Madde  51: Dernek Ana Tüzüğü hükümleri, gerektiğinde Yönetim Kurulu’nun hazırlayacağı yönergelerin hükümlerine göre uygulanır.


Yürürlük    
Madde  52: Bu tüzük Dernek Genel Kurulu tarafından onaylandığı tarihten başlamak üzere yürürlüğe girer.

Kurucu Üyeler    
Madde  53    : Derneğin kurucu üyelerinin ad ve soyadları ile konutları aşağıda gösterilmiştir:

Aysel Ekşi            Prof. Dr. – Öğ. Üyesi         
Kooperatif Evleri, No:1                            
Yeniköy – İstanbul


Türkan Saylan            Prof. Dr. – Öğ. Üyesi         
Beyazgül Cad. No: 67
Arnavutköy – İstanbul


Aysel Çelikel            Prof. Dr. – Öğ. Üyesi        
Çilekli Cad. No: 8
3. Levent –İstanbul      

 
Necle Arat            Prof. Dr. – Öğ. Üyesi        
Kuşkonmaz Sokak, No: 5/8
Yeşilyurt – İstanbul


Tüten Ayla Ang            Doktor Okutman            
Zümrüt Sokak, No: 2/4
Yeşilköy – İstanbul


Birnur Özümert            Emekli Banka Md.        
Bağdat Cad. Çınarlı Sokak,
No: 7/13
Bostancı – İstanbul


Hatice Şiyma Arsel            Ev Hanımı            
Reşitpaşa, Yunusağa Sok.
No: 19
Sarıyer – İstanbul


Süreyya Ağaoğlu            Avukat                    
Ihamuryolu, Ağaoğlu Ap.
No: 29/11
Teşvikiye – İstanbul


Remide Olcay Neyzi            Prof. Dr. Öğ. Üyesi
Gürcükızı Sokak, 147/3
Ortaköy – İstanbul


Özcan Köknel            Prof. Dr. Öğ. Üyesi
Valikonağı Cad. 147/16
Ortaköy – İstanbul


Hayrünissa Çavuşoğlu            Prof. Dr. Öğ. Üyesi         
Ertuğrul Sitesi, No: 101/14
Beşiktaş – İstanbul


Fatma Beyhan Eczacıbaşı            Ev Hanımı            
Köybaşı Cad. 8/10
Yeniköy – İstanbul


Ayseli Suna Minkarı            Ev Hanımı            
Profesörler Sitesi, B-5 Blok
Etiler – İstanbul


Mustafa Rasim Gürsel            Gazeteci            
Bestekar Şevki Bey Sokak,
No: 18


Balmumcu-Beşiktaş/İstanbul
Emine Oya Sebük            Ev Hanımı            
Etiler Sokak, 10
Etiler – İstanbul


Sümer Ergelen                Serbest                
Profesörler Sitesi.     
B 5 A Daire:2
ETİLER