HABERLER
İhale Duyurusu

ihale-duyurusu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden Açık Arttırma İle Taşınmaz Satışı İlanı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden Açık Arttırma İle Taşınmaz Satışı İlanı

1. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (kısaca “Dernek” diye anılacaktır) Bursa ili, Karacabey ilçesi,
Hotanlı Köyü, 105 ada, 4 parseldeki 80.356,00 m² yüzölçümlü tarla niteliğindeki taşınmaz
şartnamesinde yazılı kapsamda 1/3’ü açık arttırma ile satılacaktır. Söz konusu yer halen boştur.
Taşınmazın 1/3’ü yaklaşık 26.785,33 m² kullanım alanlıdır. Derneğe ait meskenin muhammen bedeli;
2.700.000,00 TL’dir.
 
İHALE GÜN, SAATİ VE YERİ: 13/01/2023 Cuma günü saat 11.00 – 11.30 arasında ÇYDD Genel
Merkezinde (Evliya Çelebi Mah. Şimal Sok. No. 10 Şişhane-Beyoğlu / İstanbul adresinde) açık
teklif – açık arttırma usulüyle satılacaktır. Satış gerçekleşmediği takdirde ikinci satış aynı
koşullarda, aynı yerde 20/01/2023 Cuma günü 11.00 – 11.30 arasında yapılacaktır.
 
1. Satış açık teklif, açık arttırma ile yapılacaktır. Satış bedeli nakit ödenecektir.
Açık arttırmaya katılacakların muhammen değerin \% 5’ini Derneğin banka hesabına Türk parası veya
döviz olarak yatırılacak nakdi teminat (Dernek banka hesabına – YKB Ulus ÖBM IBAN TR39 0006
7010 0000 0001 0028 61 no.lu hesaba – veya YKB Ulus ÖBM IBAN TR 70 0006 7010 0000 0063
0001 44 no.lu USD hesaba - yatırıldığına ilişkin yetkili imzaları taşıyan dekontun açık arttırma
öncesinde ibraz edilmesi kaydıyla) veya Bankaların verecekleri kesin ve asgari altı ay süreyle geçerli
teminat mektuplarını Derneğe ibrazları.
2. Açık arttırmaya katılacaklar şartnameyi okuduklarını ve içeriğini kabul ettiklerini, taşınmazı mahallen
gördüklerini, halihazır durumuyla kabul ettiklerini, taşınmazla ilgili, tapu kaydı ve takyidatları da dahil
olmak üzere, her türlü bilgiye sahip olduklarını, bilahare Dernek’ten bunlardan kaynaklı herhangi bir
talepte bulunmayacaklarını ve bu şartlarla açık arttırmaya katılacaklarını peşinen kabul ve taahhüt
etmişlerdir. Taşınmazla ilgili şartnameyi almak isteyen alıcılar ihale gününe kadar, ÇYDD Genel
Merkez personeli Nihat Savaş’a 10.00 – 16.30 arasında 0532 415 68 45 No.lu telefonla
ve/veya nsavas@cydd.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
3. Her türlü vergi, resim ve harçlar şartnamede belirtildiği gibi alıcıya aittir.
4. Açık arttırma sonunda satış, İhale Komisyonu’nun ihale kararının, en geç 15 iş günü içinde ve
Yönetim Kurulu’nca onaylanması halinde kesinleşir. Açık arttırma ve satış Kamu İhale Kanunu ve sair
devlet ve kamu mevzuatı hükümlerine tabi olmayıp, Yönetim Kurulu yapılan ihaleyi onaylayıp
onaylamamakta tamamen serbesttir.
5. İhale kararının onaylanmasına dair Yönetim Kurulu kararı, onaylandığı günden itibaren en geç yedi
iş günü içerisinde üzerine ihale yapılana veya vekiline elden imzası alınmak suretiyle ya da iadeli
taahhütlü mektup ile bildirilir. İhale kararının iptali halinde de durum istekliye aynı usulle bildirilir, ayrıca
isteklinin muhafaza edilmekte olan teminatı iade olunur.
6. Yönetim Kurulu’nun satışı onaylaması halinde, isteklinin, onaylanan ihale kararının kendisine
bildirilmesini izleyen on iş günü içinde ihale bedelini nakit veya Dernek adına bloke çek halinde Dernek
veznesine veya Derneğin banka hesabına yatırması, yine istekliye ait bulunan vergi, resim ve harçları
yatırması ve diğer giderleri ödemesi gerekir. Bu mecburiyete uyulmadığı veya istekli tarafından
taşınmazın alınmasından vazgeçildiği takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın
ihale bozulur ve alınan teminatlar Derneğe gelir kaydedilir.
Dernek taşınmazlarının satışı Valilik Makamı’ndan alınacak yetki belgesi ile mümkün olduğundan, alıcı
satış bedelinin tamamını ödemiş olmakla birlikte bu belgenin alınması için gerekli olan süreyi
beklemeyi kabul ve taahhüt eder. Alıcı Dernek tarafından yapılacak yazılı bildirimden itibaren en geç
10 gün içerisinde taşınmaz malı tapuda adına tescil ettirmek ve taşınmazı teslim almakla yükümlüdür.
Aksi takdirde alıcı, vukua gelecek zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle Dernek’ten hiçbir talepte
bulunamaz.
Açık arttırmaya katılmak isteyenlerin söz konusu gün ve saatte:
1. İmzalı şartname
2. Kimlik
3. Teminat dekontu veya mektubu ile Dernek Merkezinde hazır olmaları gerekir.
4. Kurumlar için vergi levhası


03.01.2023


03.01.2023