EĞİTİM HAKKI VE KIZ ÇOCUKLARI

egitim-hakki-ve-kiz-cocuklari ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Gülsün Kaya Franchise Market Türkiye Dergisi için anlattı


Türkiye'de eğitim haklarına yönelik, özellikle de kız çocukların topluma kazandırılmasında oldukça faydalı ve ses getiren projeler yürüten, "Baba Beni Okula Gönder" , "Kardelenler" gibi Türkiye'nin en büyük projelerinin destekçilerinden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, yeni projesi ile gündemde. "Anadolu'da Bir Kızım Var, Öğretmen Olacak" burs projesini ve diğer projelerini ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Gülsün Kaya Franchise Market Türkiye Dergisi için anlattı


EĞİTİM HAKKI VE KIZ ÇOCUKLARI


Gülsün KAYA ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Temel bir insan hakkı olan eğitim, bireylerin diğer insan haklarından yararlanmalarının ve haklarını arayabilmelerinin de ön koşuludur. Bu hak kadın - erkek tüm yurttaşları kapsar.


Kadın - erkek arasında ayrımcılığın önlenmesi ve eşitliğin sağlanması hem ülkemizin yasaları hem de uluslararası belgelerle güvence altına alınmıştır. Bu belgeleri imzalayan taraf devletler, eğitim alanında kadınların erkeklerle aynı haklara sahip olmalarını sağlamak amacıyla kadınlara karşı ayrımcılığı ortadan kaldırmak üzere gerekli her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Bu önlemlerin başında temel eğitimin yasalarca zorunlu kılınması gelir. Eğitimin zorunlu olması, tüm çocukların eğitime katılmasını sağlamaz.


Nitekim UNESCO 2018 verilerine göre dünyada 800 milyon, Türkiye'de 7 milyon okumaz yazmaz var. Dünyada ve Türkiye'de okuma yazma bilmeyenlerin üçte ikisini kadınlar oluşturuyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun verilerine göreyse, Türkiye'de okuma yazma bilmeyen insanların yüzde 83'ü, okuma yazma bilen ancak bir okul bitirmeyenlerin de yüzde 58'i kadındır. Ülkemizde kız çocuklarının konumunu en alt düzeyde tutmayı, onları erkeğin malı gibi görmeyi töre, gelenek gibi kavramların arkasına saklanarak sürdürmek isteyenler vardır. Ancak Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin 30 yıllık deneyimimize dayanarak söyleyebiliriz ki; bu durumun asıl nedeni ekonomiktir. Ülkemizdeki anne - babaların çok büyük bir çoğunluğu, ekonomik ve sosyal koşulları elverdiğinde kız - erkek tüm çocuklarının eğitim görmesini, onurlu bir meslek sahibi olarak toplumda yer almasını istiyor. Bu gerçeği gören derneğimizin ilköğretim ve lise kız öğrenci bursları, 1997 yılında Siirt Pervari Kaymakamı'nın Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden kız öğrencilerin lise öğrenimi görmeleri için destek istemesiyle başlamıştır.


Derneğimizin Pervarili 17 öğrenciye burs vererek hayata geçirdiği kız öğrenci bursları, çeşitli kuruluşların ve bireysel destekçilerin bağışlarıyla büyük bir proje haline gelmiştir. İlköğretim ve lise kız öğrenci burs projesi kapsamında kurumsal bağışçılar için "Kardelenler'', "Baba Beni Okula Gönder" vb. adlar altında özel burs projeleri oluşturulmuş, bireysel bağışçıların destekleriyle yürütülen burs projesine de "Anadolu'da Bir Kızım Var, Öğretmen Olacak" adı verilmiştir. 1997 yılından bu yana bireysel ve kurumsal bağışçılarımızın destekleriyle toplam 73.914 ilköğretim ve lise öğrencisine burs verilmiştir. Bunlardan 40.516 ilköğretim ve lise bursu "Anadolu'da Bir Kızım Var, Öğretmen Olacak" projesi kapsamında bireysel bağışçılarımızın destekleriyle sağlanmıştır. Derneğimiz kız öğrencilere yönelik burs projeleriyle ülkemizde bir çığır açmış, bu önemli soruna toplumun ve devletin dikkatini çekmiş çocukların ve kadınların eğitime erişimi ile ilgili olarak bir model oluşturmuştur. Devletimizin kız öğrencilerin okullulaşmasıyla ilgili olarak hem pozitif hem de negatif yükümlülükleri vardır.


Devletimiz hem ayrımcılıktan kaçınmalı hem de devlet dışı aktörler tarafından ayrımcılık yapılmasını yasaklamalıdır. Kız çocuklar ile kadınların eğitime erişimini doğrudan veya dolaylı olarak engelleyen ve zorlaştıran durumların neler olduğunu araştırarak bunların ortadan kaldırılması için gerekli tedbirleri almalıdır. Bu tedbirler arasında destekleri de düşünülmelidir.


ÇYDD, bu konudaki çalışmalarını bütün çocuklarımızın eğitime erişimi sağlanıncaya kadar sürdürmekte hayli kararlıdır.
 


22.01.2019