ÇYDD'den Açık Arttırma İle Taşınmaz Satışı İlanı

cyddden-acik-arttirma-ile-tasinmaz-satisi-ilani Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden Açık Arttırma İle Taşınmaz Satışı İlanı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden Açık Arttırma İle Taşınmaz Satışı İlanı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden Açık Arttırma İle Taşınmaz Satışı İlanı

 

1. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (kısaca “Dernek” diye anılacaktır) Kocaeli İli, Darıca İlçesi, Yeni Mahalle, Tapunun, 2655 ada, 5 parselde kayıtlı, 92,26 m² yüzölçümlü, mesken niteliğindeki bahçeli ev (bina) açık teklif, açık arttırma ile satılacaktır. Taşınmaz 320,00 m² brüt kullanım alanlıdır. Derneğe ait taşınmazın muhammen bedeli; 3.800.000,00 TL’dir.

 

İHALE GÜN, SAATİ VE YERİ: 08.07.2024 Pazartesi günü saat 11.00 – 11.30 arasında ÇYDD Genel Merkezinde (Evliya Çelebi Mah. Şimal Sok. No. 10 Şişhane-Beyoğlu / İstanbul adresinde) açık teklif – açık arttırma usulüyle satılacaktır. Satış gerçekleşmediği takdirde ikinci satış aynı koşullarda, aynı yerde 16.07.2024 Pazartesi günü 11.00 – 11.30 arasında yapılacaktır.

 

1. Satış açık teklif, açık arttırma ile yapılacaktır. Satış bedeli nakit ödenecektir.

Açık arttırmaya katılacakların muhammen değerin \% 5’ini Derneğin banka hesabına Türk parası veya döviz olarak yatırılacak nakdi teminat (Dernek banka hesabına – YKB Ulus ÖBM IBAN TR39 0006 7010 0000 0001 0028 61 no.lu hesaba – veya YKB Ulus ÖBM IBAN TR 70 0006 7010 0000 0063 0001 44 no.lu USD hesaba - yatırıldığına ilişkin yetkili imzaları taşıyan dekontun açık arttırma öncesinde ibraz edilmesi kaydıyla) veya Bankaların verecekleri kesin ve asgari altı ay süreyle geçerli teminat mektuplarını Derneğe ibrazları.

2. Açık arttırmaya katılacaklar şartnameyi okuduklarını ve içeriğini kabul ettiklerini, taşınmazı mahallen gördüklerini, halihazır durumuyla kabul ettiklerini, taşınmazla ilgili, tapu kaydı ve takyidatları da dahil olmak üzere, her türlü bilgiye sahip olduklarını, bilahare Dernek’ten bunlardan kaynaklı herhangi bir talepte bulunmayacaklarını ve bu şartlarla açık arttırmaya katılacaklarını peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir. Taşınmazla ilgili şartnameyi almak isteyen alıcılar ihale gününe kadar, ÇYDD Genel Merkez personeli Nihat Savaş’a 10.00 – 16.30 arasında 0532 415 68 45 No.lu telefonla ve/veya nsavas@cydd.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

3. Her türlü vergi, resim ve harçlar şartnamede belirtildiği gibi alıcıya aittir.

4. Açık arttırma sonunda satış, İhale Komisyonu’nun ihale kararının, en geç 15 iş günü içinde ve Yönetim Kurulu’nca onaylanması halinde kesinleşir. Açık arttırma ve satış Kamu İhale Kanunu ve sair devlet ve kamu mevzuatı hükümlerine tabi olmayıp, Yönetim Kurulu yapılan ihaleyi onaylayıp onaylamamakta tamamen serbesttir.

5. İhale kararının onaylanmasına dair Yönetim Kurulu kararı, onaylandığı günden itibaren en geç yedi iş günü içerisinde üzerine ihale yapılana veya vekiline elden imzası alınmak suretiyle ya da iadeli taahhütlü mektup ile bildirilir. İhale kararının iptali halinde de durum istekliye aynı usulle bildirilir, ayrıca isteklinin muhafaza edilmekte olan teminatı iade olunur.

6. Yönetim Kurulu’nun satışı onaylaması halinde, isteklinin, onaylanan ihale kararının kendisine bildirilmesini izleyen on iş günü içinde ihale bedelini nakit veya Dernek adına bloke çek halinde Dernek veznesine veya Derneğin banka hesabına yatırması, yine istekliye ait bulunan vergi, resim ve harçları yatırması ve diğer giderleri ödemesi gerekir. Bu mecburiyete uyulmadığı veya istekli tarafından taşınmazın alınmasından vazgeçildiği takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve alınan teminatlar Derneğe gelir kaydedilir.

Dernek taşınmazlarının satışı Valilik Makamı’ndan alınacak yetki belgesi ile mümkün olduğundan, alıcı satış bedelinin tamamını ödemiş olmakla birlikte bu belgenin alınması için gerekli olan süreyi beklemeyi kabul ve taahhüt eder. Alıcı Dernek tarafından yapılacak yazılı bildirimden itibaren en geç 10 gün içerisinde taşınmaz malı tapuda adına tescil ettirmek ve taşınmazı teslim almakla yükümlüdür. Aksi takdirde alıcı, vukua gelecek zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle Dernek’ten hiçbir talepte bulunamaz.

 

 

Açık arttırmaya katılmak isteyenlerin söz konusu gün ve saatte:

1. İmzalı şartname

2. Kimlik

3. Teminat dekontu veya mektubu ile Dernek Merkezinde hazır olmaları gerekir.

4. Kurumlar için vergi levhası


27.06

 


27.06.2024