Açık Arttırma İle Taşınmaz Satışı İlanı (Şişli)

acik-arttirma-ile-tasinmaz-satisi-ilani-sisli ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ’NDEN AÇIK ARTTIRMA İLE TAŞINMAZ SATIŞI İLANI

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ’NDEN AÇIK ARTTIRMA İLE TAŞINMAZ

SATIŞI İLANI

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Harbiye Mahallesi’nde bulunan, tapuda: 91 pafta, 777 ada, 1
Parselde kayıtlı, 1 ve 2 no.lu bağımsız bölüm numaralı asma katlı dükkan niteliğindeki
taşınmazın, derneğimize ait \% 10’luk kısmı şartnamesinde yazılı kapsamda satılacaktır.
Söz konusu yer yaklaşık 216 m² brüt kullanım alanlıdır. Derneğe ait \% 10’luk
gayrimenkulün kısmın muhammen bedeli 495.000,00 USD’dir.
İHALE GÜNÜ SAATİ VE YERİ: 24.05.2021 Pazartesi günü saat 11.00 – 11.30 arasında
ÇYDD Genel Merkezi (Evliya Çelebi Mah. Şimal Sok. No: 10 Şişhane – Beyoğlu /
İstanbul adresinde) açık teklif – açık arttırma usulüyle satılacaktır. Satış
gerçekleşmediği takdirde ikinci satış aynı koşullarda, aynı yerde 31.05.2021
Pazartesi günü 11.00 – 11.30 arasında yapılacaktır.
1. Satış açık teklif, açık arttırma ile yapılacaktır. Satış bedeli nakit ödenecektir.
Muhammen bedel 495.000,00 USD olup, açık arttırmaya katılacakların muhammen değerin \% 5’i
Derneğin banka hesabına Türk parası veya döviz olarak yatırılacak nakdi teminat (Dernek banka
hesabına – YKB Etiler ÖBM IBAN TR 3900 0670 1000 0000 0100 2861 no.lu hesaba - yatırıldığına
ilişkin yetkili imzaları taşıyan dekontun açık arttırma öncesinde ibraz edilmesi kaydıyla) veya
Bankaların verecekleri kesin ve asgari altı ay süreyle geçerli teminat mektuplarını Derneğe
ibrazları.
2. Açık arttırmaya katılacaklar şartnameyi okuduklarını ve içeriğini kabul ettiklerini, taşınmazı
mahallen gördüklerini, halihazır durumuyla kabul ettiklerini, taşınmazla ilgili, tapu kaydı ve
takyidatları da dahil olmak üzere, her türlü bilgiye sahip olduklarını, bilahare Dernek’ten bunlardan
kaynaklı herhangi bir talepte bulunmayacaklarını ve bu şartlarla açık arttırmaya katılacaklarını
peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir. Taşınmazla ilgili şartname almak isteyen alıcılar ihale gününe
kadar, saat 10.00 – 18.00 arasında ÇYDD Genel Merkezi Gayrimenkul/Hukuk biriminde görevli
Nihat Savaş’a (0532 415 68 45 No.lu telefon veya nsavas@cydd.org.tr ) başvurabilirler.
3. Her türlü vergi, resim ve harçlar şartnamede belirtildiği gibi alıcıya aittir.
4. Açık arttırma sonunda satış, İhale Komisyonu’nun ihale kararının, en geç 15 iş günü içinde ve
Yönetim Kurulu’nca onaylanması halinde kesinleşir. Açık arttırma ve satış Kamu İhale Kanunu ve
sair devlet ve kamu mevzuatı hükümlerine tabi olmayıp, Yönetim Kurulu yapılan ihaleyi onaylayıp
onaylamamakta tamamen serbesttir.
5. İhale kararının onaylanmasına dair Yönetim Kurulu kararı, onaylandığı günden itibaren en geç
yedi iş günü içerisinde üzerine ihale yapılana veya vekiline elden imzası alınmak suretiyle ya da
iadeli taahhütlü mektup ile bildirilir. İhale kararının iptali halinde de durum istekliye aynı usulle
bildirilir, ayrıca isteklinin muhafaza edilmekte olan teminatı iade olunur.
6. Yönetim Kurulu’nun satışı onaylaması halinde, isteklinin, onaylanan ihale kararının kendisine
bildirilmesini izleyen on iş günü içinde ihale bedelini nakit veya Dernek adına bloke çek halinde
Dernek veznesine veya Derneğin banka hesabına yatırması, yine istekliye ait bulunan vergi, resim
ve harçları yatırması ve diğer giderleri ödemesi gerekir. Bu mecburiyete uyulmadığı veya istekli
tarafından taşınmazın alınmasından vazgeçildiği takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya
gerek kalmaksızın ihale bozulur ve alınan teminatlar Derneğe gelir kaydedilir.
Dernek taşınmazlarının satışı Valilik Makamı’ndan alınacak yetki belgesi ile mümkün olduğundan,
alıcı satış bedelinin tamamını ödemiş olmakla birlikte bu belgenin alınması için gerekli olan süreyi
beklemeyi kabul ve taahhüt eder. Alıcı Dernek tarafından yapılacak yazılı bildirimden itibaren en
geç 10 gün içerisinde taşınmaz malı tapuda adına tescil ettirmek ve taşınmazı teslim almakla
yükümlüdür. Aksi takdirde alıcı, vukua gelecek zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle Dernek’ten
hiçbir talepte bulunamaz.
Açık arttırmaya katılmak isteyenlerin söz konusu gün ve saatte:
1. İmzalı şartname
2. Kimlik
3. Teminat dekontu veya mektubu ile Dernek Merkezinde hazır olmaları gerekir.


08.05.2021