Açık Artırma İle Taşınmaz Satışı İlanı

acik-artirma-ile-tasinmaz-satisi-ilani Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden Açık Artırma İle Taşınmaz Satışı İlanı

 
1. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (kısaca “Dernek” diye anılacaktır) İstanbul İli, Silivri
İlçesi, Alibey Mahallesi’nde bulunan, tapuda: 638 ada, 2 Parselde kayıtlı, 6.280,14 m²
yüzölçümlü, 8/672 arsa paylı, D Blok kat 2, bağımsız bölüm 9 olan mesken niteliğindeki
taşınmazın ¼’ü, şartnamesinde yazılı kapsamda açık artırma ile satılacaktır. Söz konusu yer
halen boştur. Mesken yaklaşık 95,00 m² kullanım alanlıdır. Derneğe ait meskenin ¼’lük
muhammen bedeli; 155.000,00 TL’dir.
 
İHALE GÜN, SAATİ VE YERİ: 04/08/2022 Perşembe günü saat 11.00 – 11.30 arasında
ÇYDD Genel Merkezinde (Evliya Çelebi Mah. Şimal Sok. No. 10 Şişhane-Beyoğlu /
İstanbul adresinde) açık teklif – açık artırma usulüyle satılacaktır. Satış
gerçekleşmediği takdirde ikinci satış aynı koşullarda, aynı yerde 11/08/2022 Perşembe
günü 11.00 – 11.30 arasında yapılacaktır.
 
1. Satış açık teklif, açık artırma ile yapılacaktır. Satış bedeli nakit ödenecektir.
Açık artırmaya katılacakların muhammen değerin \% 5’ini Derneğin banka hesabına Türk
parası veya döviz olarak yatırılacak nakdi teminat (Dernek banka hesabına – YKB Etiler
ÖBM IBAN TR 3900 0670 1000 0000 0100 2861 no.lu hesaba – veya YKB Etiler ÖBM IBAN
TR 70 0006 7010 0000 0063 0001 44 no.lu USD hesaba - yatırıldığına ilişkin yetkili imzaları
taşıyan dekontun açık arttırma öncesinde ibraz edilmesi kaydıyla) veya Bankaların
verecekleri kesin ve asgari altı ay süreyle geçerli teminat mektuplarını Derneğe ibrazları.
2. Açık arttırmaya katılacaklar şartnameyi okuduklarını ve içeriğini kabul ettiklerini, taşınmazı
mahallen gördüklerini, halihazır durumuyla kabul ettiklerini, taşınmazla ilgili, tapu kaydı ve
takyidatları da dahil olmak üzere, her türlü bilgiye sahip olduklarını, bilahare Dernek’ten
bunlardan kaynaklı herhangi bir talepte bulunmayacaklarını ve bu şartlarla açık arttırmaya
katılacaklarını peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir. Taşınmazla ilgili şartnameyi almak
isteyen alıcılar ihale gününe kadar, ÇYDD Genel Merkez personeli Nihat Savaş’a 10.00 –
16.30 arasında 0532 415 68 45 No.lu telefonla ve/veya nsavas@cydd.org.tr adresinden
ulaşabilirsiniz.
3. Her türlü vergi, resim ve harçlar şartnamede belirtildiği gibi alıcıya aittir.
4. Açık artırma sonunda satış, İhale Komisyonu’nun ihale kararının, en geç 15 iş günü içinde
ve Yönetim Kurulu’nca onaylanması halinde kesinleşir. Açık artırma ve satış Kamu İhale
Kanunu ve sair devlet ve kamu mevzuatı hükümlerine tabi olmayıp, Yönetim Kurulu yapılan
ihaleyi onaylayıp onaylamamakta tamamen serbesttir.
5. İhale kararının onaylanmasına dair Yönetim Kurulu kararı, onaylandığı günden itibaren en
geç yedi iş günü içerisinde üzerine ihale yapılana veya vekiline elden imzası alınmak
suretiyle ya da iadeli taahhütlü mektup ile bildirilir. İhale kararının iptali halinde de durum
istekliye aynı usulle bildirilir, ayrıca isteklinin muhafaza edilmekte olan teminatı iade olunur.
6. Yönetim Kurulu’nun satışı onaylaması halinde, isteklinin, onaylanan ihale kararının
kendisine bildirilmesini izleyen on iş günü içinde ihale bedelini nakit veya Dernek adına bloke
çek halinde Dernek veznesine veya Derneğin banka hesabına yatırması, yine istekliye ait
bulunan vergi, resim ve harçları yatırması ve diğer giderleri ödemesi gerekir. Bu mecburiyete
uyulmadığı veya istekli tarafından taşınmazın alınmasından vazgeçildiği takdirde, protesto
çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve alınan teminatlar Derneğe
gelir kaydedilir.
Dernek taşınmazlarının satışı Valilik Makamı’ndan alınacak yetki belgesi ile mümkün
olduğundan, alıcı satış bedelinin tamamını ödemiş olmakla birlikte bu belgenin alınması için
gerekli olan süreyi beklemeyi kabul ve taahhüt eder. Alıcı Dernek tarafından yapılacak yazılı
bildirimden itibaren en geç 10 gün içerisinde taşınmaz malı tapuda adına tescil ettirmek ve
taşınmazı teslim almakla yükümlüdür. Aksi takdirde alıcı, vukua gelecek zarar, fuzuli işgal ve
diğer sebeplerle Dernek’ten hiçbir talepte bulunamaz.

Açık arttırmaya katılmak isteyenlerin söz konusu gün ve saatte:
1. İmzalı şartname
2. Kimlik
3. Teminat dekontu veya mektubu ile Dernek Merkezinde hazır olmaları gerekir.
4. Kurumlar için vergi levhası
20.07.2022


23.07.2022